Nasz statut

§ 1 Nazwa, siedziba i rok obrotowy

 1. Zarejestrowane stowarzyszenie działa pod nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Monachium.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy jest niepełnym rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się w momencie utworzenia Stowarzyszenia.

§ 2 Cel

 1. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele pożyteczności publicznej w myśl rozdziału „Cele o preferencjach podatkowych“ w myśl Ordynacji Podatkowej, obowiązującej w Republice Federalnej Niemiec.
 2. Celem Stowarzyszenia jest wyłączne i bezpośrednie wspieranie oraz rozpowszechnianie aktualnych i najnowszych technik i zadań gospodarczych w zakresie działalności controllerów w aspekcie naukowym i praktycznym.
 3. Należą do tego w szczególności:
  • Naukowe i praktyczne wspieranie nowoczesnego zarządzania (w szczególności zarządzanie przez cele)
  • Naukowe i praktyczne udoskonalanie planowania w przedsiębiorstwach oraz rachunkowości ekonomicznej
  • Informowanie o zadaniach controllerów oraz technikach stosowanych w sektorze gospodarki
  • Wspieranie naukowego i praktycznego doskonalenia zawodowego pracowników w zakresie działalności controllerów
 4. Zadania te wykonywane są w szczególności poprzez
  • Tworzenie kół wymiany doświadczeń oraz grup roboczych
  • Przeprowadzanie spotkań z referentami, seminariów specjalistycznych oraz kongresów
  • Redagowanie i wydawanie czasopism oraz publikacji
  • Ogólnodostępne egzaminy specjalistyczne połączone z wydawaniem świadectw, organizowane przez specjalne komisje.
 5. Celem Stowarzyszenia nie jest realizacja interesów zawodowych.
 6. Stowarzyszenie działa bezinteresownie, nie realizując w pierwszej kolejności własnych celów ekonomicznych.

§ 3 Członkostwo

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które wykonują lub wykonywały w sektorze gospodarki działalność w zakresie controllingu każdego rodzaju lub w dziedzinach pokrewnych.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być firmy, zrzeszenia, placówki publiczne oraz inne osoby prawne, wspierające cel Stowarzyszenia.
 3. O przyjęciu członka decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 4. Przyjęcie wniosku zobowiązuje członków do wspierania zadań Stowarzyszenia oraz uiszczenia składki członkowskiej, ustalonej przez Zgromadzenie Członków.
 5. Każdy członek zwyczajny posiada na Zgromadzeniu Członków jeden głos.
 6. Członkostwo kończy się
  • w wyniku śmierci
  • w wyniku utraty obywatelskiego prawa głosu
  • w wyniku rozwiązania osoby prawnej
  • w wyniku rezygnacji z członkostwa. Rezygnacja możliwa jest ze skutkiem na koniec roku obrotowego i należy przedłożyć ją w formie pisemnej Zarządowi.
  • W wyniku wyłączenia na mocy uchwały Zarządu, jeśli członek działa wbrew interesom Stowarzyszenia lub gdy składki przez okres dwóch lat– pomimo upomnienia – nie zostały uiszczone.

§ 4 Organy

Organami Stowarzyszenia są

 • Zgromadzenie Członków;
 • Rada Nadzorcza;
 • Zarząd.

§ 5 Zgromadzenie członków

 1. Zgromadzenie Członków zwoływane i kierowane jest przez Przewodniczącego Zarządu, który podaje do informacji porządek obrad z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Musi ono odbyć się przynajmniej raz w roku obrotowym.
 3. Jeżeli członek zwyczajny nie może osobiście  wykonać prawa głosu, dopuszcza się udzielenie pisemnego pełnomocnictwa innym członkom zwyczajnym.
 4. Zgromadzenie Członków posiada zdolność podejmowania uchwał, jeśli przynajmniej 100 członków zwyczajnych obecnych jest osobiście.
  Jeśli Zgromadzenie Członków nie posiada zdolności podejmowania uchwał, należy ponownie zwołać Zgromadzenie Członków, które będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 5. Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, o ile obowiązujące prawo ani statut nie zawierają innych postanowień.
 6. Na Zgromadzeniu Członków możliwe jest podjęcie uchwały w zakresie nieobjętym porządkiem obrad wówczas, gdy przynajmniej połowa obecnych lub reprezentowanych na mocy pełnomocnictwa członków zwyczajnych wyrazi na to zgodę.
 7. Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w szczególności w następującym zakresie:
  • Powołanie członków Zarządu w myśl § 7 ust. 2
  • Powołanie członków Rady Nadzorczej
  • Wybór audytora
  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
  • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  • Wyznaczenie wysokości i terminu płatności składek członkowskich
 8. Ze Zgromadzenia Członków Dyrektor Zarządzający sporządza protokół, który podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu w myśl § 26 Kodeksu Cywilnego, o ile protokół nie jest sporządzony przez notariusza.

§ 6 Rada Nadzorcza

 1. Powołanie Rady Nadzorczej możliwe jest w każdym momencie.
  Jej członkowie wybierani są na propozycję Zarządu przez Zgromadzenie Członków na okres trzech lat.
 2. Rada Nadzorcza jest ciałem doradczym Zarządu w istotnych sprawach Stowarzyszenia, w szczególności w aspekcie ogólnych zasad polityki Stowarzyszenia.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę zwykłą większością głosów.
 4. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz w roku obrotowym na posiedzeniu, w którym uczestniczy Zarząd.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, gdy obecni są przynajmniej trzej jego członkowie; podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 7 Zarząd

 1. Zarząd składa się w myśl § 26 Kodeksu Cywilnego z siedmiu osób fizycznych: Przewodniczącego oraz jego Zastępcy, a także czterech Członków Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego. Stowarzyszenie jest przez nich reprezentowane sądownie i pozasądownie, wspólnie lub przez jednego z obu przewodniczących wraz z Dyrektorem Zarządzającym.
 2. Członkowie Zarządu – z wyjątkiem Dyrektora Zarządzającego – zasadniczo powoływani są wspólnie przez Zgromadzenie Członków na okres pięciu lat (kadencja).
  Jeśli w trakcie kadencji Zarządu konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających, odbędą się one wyłącznie do końca danej kadencji. Członkowie Zarządu na okres czterech lat powołują Dyrektora Zarządzającego jako kolejnego członka Zarządu.
  Zarząd łączny wybiera ze swoich szeregów Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, lecz nie może nimi być Dyrektor Zarządzający. Zarząd pełni swoją funkcję do momentu kolejnych wyborów, przy czym możliwy jest ponowny wybór. Pierwszy Zarząd, w odróżnieniu do ww. postanowień, zostanie określony przez członków założycieli.
 3. Poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz statutu, Zarząd wypełnia następujące zadania:
  • Kieruje pracami Stowarzyszenia w ramach celów statutowych.
  • Zwołuje poprzez swojego Przewodniczącego Zgromadzenia Członków.
  • Tworzy koła wymiany doświadczeń oraz grupy robocze, wyznacza ich kierowników, odwołuje ich i koordynuje prace.
  • Dyrektor Zarządzający realizuje bieżące sprawy wynikające z działalności.
 4. Zarząd zbiera się przynajmniej raz do roku. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały, gdy obecni są przynajmniej czterej jego członkowie, z czego obecny musi być Przewodniczący lub jego Zastępca. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Zarząd określi sobie w razie potrzeby regulamin.

§ 8 Audyt

 1. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia budżetu odpowiadającego sytuacji majątkowej i spodziewanym perspektywom na każdy rok obrotowy oraz do prowadzenia ksiąg zgodnie z zasadami rachunkowości.
 2. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania, w tym sprawozdania finansowego, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 3. Roczne sprawozdania podlegają audytowi przez biegłego rewidenta przed przedłożeniem ich Zgromadzeniu Członków.

§ 9 Wykorzystanie zysku i zadania administracyjne

 1. Środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków Stowarzyszenia.
 2. Z wyjątkiem Dyrektora Zarządzającego, wszyscy członkowie organów sprawują swoje funkcje nieodpłatnie, otrzymując jedynie zwrot poniesionych w trakcie pracy na rzecz Stowarzyszenia kosztów na podstawie wykonanego rozliczenia.
 3. Z Dyrektorem Zarządzającym zawierana jest umowa zlecenie. Przy tej czynności Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Dyrektor Zarządzający otrzyma odpowiednie wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych w trakcie pracy na rzecz Stowarzyszenia kosztów  na podstawie wykonanego rozliczenia.
 4. Ponadto, żadna z osób nie może stać się beneficjentem niewspółmiernie wysokiego wynagrodzenia lub wynagrodzenia otrzymanego za wykonywanie zadań niezgodnych z celami Stowarzyszenia. Osoby te są zobowiązane do zwrotu korzyści otrzymanych wbrew tym postanowieniom lub ich ekwiwalentu. Postanowienie to dotyczy w szczególności sytuacji, gdy urząd skarbowy założy przyjęcie (niewłaściwych) korzyści.

§ 10 Zmiany statutu

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków  zmieniające statut wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów. § 5 ust. 3 znajduje odpowiednio zastosowanie. O uchwałach Zgromadzenia Członków zmieniających statut należy poinformować właściwy urząd skarbowy.
 2. § 10 ust.1 obowiązuje także dla zmian celów Stowarzyszenia zawartych w § 2. W tym przypadku zmiana statutu wymaga zgody właściwego urzędu skarbowego. Uchwały stają się skuteczne po przedłożeniu oświadczenia o braku zastrzeżeń.

§ 11 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się poprzez utratę zdolności do czynności prawnych lub uchwałę Zgromadzenia Członków. Kwestię uchwały reguluje odpowiednio § 10 ust. 1.
 2. Majątek istniejący w momencie rozwiązania lub uchylenia Stowarzyszenia lub w przypadku braku dotychczasowego celu statutowego zostanie przekazany na rzecz Izby Przemysłowo-Handlowej dla Monachium i Górnej Bawarii, która wykorzysta go wyłącznie i bezpośrednio do celów pożytku publicznego, charytatywnych lub kościelnych.

§ 12 Pozostałe postanowienia

Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego statutu stałoby się nieskuteczne, nie naruszyłoby to skuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne należy w drodze zmiany statutu niezwłocznie zastąpić innym postanowieniem, które odpowiada sensowi i celowi niniejszego statutu.

Wydawca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów, Monachium
Stan: maj 2009