Fundamenty controllingu - stanowisko ICV i IGC:

 

Motywacja stojąca za opracowaniem poniższego dokumentu

W krajach niemieckojęzycznych controlling w istotny sposób przyczynia się do osiągania sukcesów przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie istnieje nadal kilka niejasności co do jego istoty. Celem niniejszego stanowiska jest opisanie z perspektywy dwóch organizacji –  Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC) aktualnego stanu wiedzy na temat controllingu oraz roli, jaką pełnią controllerzy. 

Punktem wyjścia do rozważań jest koncepcja controllingu opracowana przez Albrechta Deyhle’a. Koncepcję tę charakteryzują trzy zasadnicze cechy:

  1. controlling jest procesem zarządczym zorientowanym na cel,
  2. zakłada współpracę controllerów z menedżerami,
  3. łączy twardą analitykę z miękkimi kompetencjami.

Od czasu przedstawienia głównych założeń przez Albrechta Deyhle’a controlling szybko się rozprzestrzenił, a także zmienił się i rozwinął. Nowe kierunki zmian widoczne są przede wszystkim (a) w zakresie stawianych przed nim zadań (strategia, ryzyko, zrównoważony rozwój), (b) jeszcze większym zorientowaniu na przyszłość (np. poprzez wprowadzanie procesów wczesnego ostrzegania) oraz (c) roli, jaką powinni pełnić controllerzy (zwracanie uwagi na proaktywność, współodpowiedzialność).

Dodatkowo dzisiaj, przynajmniej w dużych przedsiębiorstwach, zespoły controllingowe („Controller Community”) odgrywają kluczową rolę i mają coraz większe znaczenie.

CONTROLLING ...

Controlling jest procesem zarządczym. Controlling oznacza myślenie z perspektywy celu i ukierunkowywanie wszystkich podejmowanych decyzji na jego osiągnięcie

Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku działania związane z planowaniem i kalkulacją oraz kontrolą i sterowaniem. Dotyczy to zarówno każdej, pojedynczej decyzji kierowniczej, jak i perspektywy zarządzania całością przedsiębiorstwa (corporate management).

Zapoznaj się z fundamentami controllingu:

POBIERZ DOKUMENT W FORMACIE PDF