Fundamenty controllingu. Stanowisko ICV i IGC

W krajach niemieckojęzycznych controlling jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się
do osiągania sukcesów przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie istnieje sporo niejasności co
do jego istoty. Celem niniejszego artykułu jest opisanie z perspektywy dwóch organizacji –
Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC) aktualnego stanu wiedzy na temat controllingu oraz roli, jaką pełnią controllerzy.

Punktem wyjścia do rozważań jest koncepcja controllingu opracowana przez Albrechta Deyhle’a,
którą charakteryzują trzy zasadnicze cechy:

  • zarządzanie zorientowane na cel,
  • wykonywanie w ramach zespołu controllingu funkcji zarówno controllera, jak i menedżera
  • harmonijne współgranie twardej analityki i czynników miękkich.

Od czasu przedstawienia swojej głównej myśli przez Albrechta Deyhle’a controlling rozprzestrzenił się błyskawicznie, ale również zmienił się i rozwinął. Nowe tendencje widoczne są przede wszystkim w zakresie stawianych przed nim zadań (strategia, zarządzanie ryzykiem, zrównoważony rozwój), jeszcze większym zorientowaniu na przyszłość (np. poprzez wprowadzanie procesów wczesnego ostrzegania) oraz roli, jaką powinni pełnić controllerzy (zwracanie uwagi na proaktywność, współodpowiedzialność). Dodatkowo, szczególnie dzisiaj i przynajmniej w dużych przedsiębiorstwach centralne znaczenie zyskuje wsparcie ze strony całego zespołu controllerów („Controller Community”).