Co to jest controlling?

 

CONTROLLING TO PROCES ZARZĄDCZY

Controlling jest procesem zarządczym polegającym na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel. Nasza filozofia postrzegania controllingu za główny cel stawia zapewnienie zrównoważonego rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw.

RÓWNOWAGA

Celem controllingu jest zatem ciągłe i trwałe podnoszenie wartości firmy, a nie krótkoterminowa maksymalizacja zysku. Ważnym jest jednak zachowanie równowagi pomiędzy budową potencjału do osiągania przyszłego sukcesu a ciągłym, bieżącym generowaniem zysków

ORIENTACJA NA PRZYSZŁOŚĆ

Postrzegamy controlling holistycznie. Nie tylko widzimy koszty, ale przede wszystkim – rynek. Wierzymy, że planowanie, jako świadome podejście do przyszłości, umożliwia organizacjom identyfikowanie szans, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe. 

ORIENTACJA NA CEL

Controlling powinien funkcjonować wszędzie tam, gdzie stawiane są cele do zrealizowania. Controlling jest więc koncepcją przydatną nie tylko dla przedsiębiorstw nastawionych na zysk, ale również dla organizacji z sektora publicznego oraz non-profit. Różne dla tych grup podmiotów są jedynie definicje celów oraz osiągane przez nie rezultaty i wyniki. Controlling rozumiany jako proces zarządczy powinien być realizowany w każdej organizacji, nawet małej.

WSPÓŁPRACA MENEDŻERÓW I CONTROLLERÓW

Istotą racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem i jednocześnie nieodzownym zadaniem każdego menedżera jest myślenie zorientowanie na cel oraz nakierowanie wszystkich decyzji na osiągnięcie związanego z nim rezultatu. Oznacza to, że controlling nie jest procesem, który realizują wyłącznie wyspecjalizowane zespoły controllingowe lub inne działy wsparcia. Nie ma controllingu bez zaangażowania kadry zarządzającej. Controlling jest procesem zarządczym ukierunkowanym na realizację celów, który będzie skuteczny tylko dzięki współpracy controllerów z menedżerami. Sednem controllingu jest wspólna praca zespołowa menedżerów i controllerów, co przedstawia rysunek.

PARTNER BIZNESOWY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Współpraca menedżera i controllera, rozumiana jest jako partnerstwo biznesowe i musi odbywać się na równorzędnym i równoprawnym poziomie. Wprawdzie to menedżer wyznacza kierunek działania, ale controllerzy również są współodpowiedzialni za osiąganie celów przez przedsiębiorstwo.

CONTROLLING 4.0

Odziaływanie na dzisiejsze procesy controllingowe mają także zmiany zachodzące aktualnie w gospodarce oraz rozwój technologii informatycznych. ICV rozwijając filozofię controllingu zwraca również uwagę na najnowsze i aktualne zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem, digitalizacją, Big Data, business analytics, robotyzacją procesów (RPA – robotic process automation), Industrie 4.0.