2009: Rentowność - projektu inwestycyjnego

W dniach 25-26 września 2009 roku w Sopocie (nieopodal słynnej Opery...) odbyło się VII spotkanie Koła Praktyków Controllingu Gdańsk. Tematem spotkania była "Rentowność - projektu inwestycyjnego".

Pierwszy dzień spotkania został przygotowany przez przedstawiciela Firmy Wolters Kluwer, który zapoznał uczestników spotkania z nowy produktem swojej firmy - Analityk Finansowy.  Zaprezentowano szeroki zakres możliwości użycia programu, który wydaje się być ciekawym narzędziem pomocniczym w pracy analityka. Pierwszy dzień zakończyliśmy kolacją, przy której nie brakowało rozmów merytorycznych...

Na drugi dzień spotkania przygotowane zostały trzy prezentacje.

Pierwsza z nich - dr Marcina Pęksyka dotyczyła "Dylematów w wycenie przedsiębiorstwa", prezentacja ukazała szerokie spektrum zagadnienia wyceny, różnorodnych aspektów i dylematów jakich dostarczają różne metodologie.

Druga prezentacja - Roberta Panufnika z Firmy Vector Sp. z o.o. zaprezentowała "Rentowność projektów marketingowych". Podejście to ujmuje projekt marketingowy - jako nowy produkt, dla którego weryfikuje się rentowność. Prezentowane studium przypadków dla celów szklenia stanowiło pewne uproszczenie sytuacji w firmie, aby pokazać główne podejście merytoryczne.

Wdrożenie projektu do realizacji nie powoduje zaniechania obserwacji wykonywania w stosunku do założeń projektowych, a nakłada konieczność cokwartalnej weryfikacji w stosunku do założeń pierwotnych, a jeśli istnieje taka potrzeba lub zachodzą przesłanki bieżących zmian planu.

Przy okazji wywiązała się dyskusja na temat konieczności uwzględnienia w takich sytuacjach parametrów dotyczących cyklu życia produktu oraz wszelkich parametrów powiązanych bezpośrednio z cyklem. Ponadto zauważono konieczność dwoistości podejścia do projektu - księgowego i cashowego, aby mieć pełen obraz sytuacji, gdy wprowadzimy projekt do realizacji.

Drugi dzień zakończyliśmy prezentacją Emilii Ropiak pt. "Analiza efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego". Zaprezentowany case-study składa się z dwóch opcji. W pierwszej badana była opłacalność przyłączenia nowego klienta do sieci ciepłowniczej, na podstawie analizy efektywności ekonomicznej na podstawie konkretnego projektu inwestycyjnego, okazało się, iż pomimo zakładanego okresu zwrotu 25 lat przyłączenie nie spełnia akceptowalnych warunków efektywności. Drugi przypadek stanowił rozbudowanie przypadku pierwszego, gdyż okazało się, że w najbliższej okolicy wariantu pierwszego zbudowane zostanie osiedle kilku blokowe (przez sprawdzonego kontrahenta). Zmieniły się w sposób istotny parametry wariantu, co w wyniku końcowym pokazało, iż projekt jest opłacalny, a okres zwrotu z inwestycji wyniesie 12 lat.

I tak w przemiłej i ciepłej atmosferze spotkanie praktyków controllingu po interesującej wymianie doświadczeń w okresie jesiennym dobiegło końca.