2008: Metody rozliczeń wewnętrznych

W dniach 25-26 września 2008 roku w Krasnobrodzie, urokliwym nadwieprzańskim miasteczku leżącym w sercu Roztocza, w ośrodku wypoczynkowym Natura odbyło się VII Spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin.

Tematem wiodącym spotkania było "Metody rozliczeń wewnętrznych", który został przygotowany przez Agnieszkę Kobus-Kopeć (Starszego Specjalistę w dziale Controllingu Operacyjnego Zakładów Azotowych „Puławy" S.A.), Grzegorza Szczygielskiego (Specjalistę ds. kontrolingu Lubella S.A.) oraz Sławomira Puchacza (Specjalistę ds. Controllingu w PPMB Niemce S.A.).

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, jego idei, rozwoju oraz strategii w Polsce. Kolejnym punktem spotkania była niezwykle ciekawa prezentacja Sławomira Puchacz dotycząca jego pracodawcy, firmy „PPMB Niemce S.A.". Prezentacje firm członków lubelskiego Kola Praktyków Controllingu stały się juz stałym punktem naszych spotkań.

Następnie grupa przygotowująca temat przeszła do sedna spotkania, prezentacji tematu wiodącego, czyli "Metod rozliczeń wewnętrznych". Jeszcze pierwszego dnia spotkania Sławomir Puchacz zaprezentował teorie Rachunku kosztów wewnętrznych, z której najważniejsze informacje to:

- Prawidłowa organizacja rachunku kosztów pełni ważne funkcje kontrolne i analityczne wewnątrz przedsiębiorstwa i stanowi narzędzie wspomagania kierownictwa w procesie zarządzania. Rachunek kosztów powinien dostarczać danych liczbowych w przekrojach przydatnych w danej jednostce na potrzeby analizy i oceny wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

- Ustawa o rachunkowości nie określa konkretnych zasad, co do sposobu ewidencji kosztów, ich rozliczania, kalkulacji itp., pozostawiając jednostkom dość dużą dowolność rozwiązań w tym zakresie,

- Przedsiębiorstwo, ustalając dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady (politykę) rachunkowości, powinno również określić zasady rachunku kosztów, jakie mają obowiązywać, uwzględniając specyfikę działalności oraz wymogi ustawy o rachunkowości dotyczące wyceny składników majątkowych,

- Z punktu widzenia potrzeb ustalenia wysokości jednostkowego kosztu wytworzenia produktu (wyrobu lub usługi) można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje kosztów:

1. koszty bezpośrednie,

2. koszty pośrednie,

- Koszty pośrednie to te, które na podstawie dokumentów źródłowych nie mogą być bezpośrednio odniesione na koszty wytworzenia poszczególnych produktów. Ich rozliczenie jest przeprowadzone na podstawie umownych kluczy podziałowych. Koszty te obejmują:

1. koszty wydziałowe (warsztatowe),

2. koszty zarządu,

3. koszty sprzedaży,

- Klucze podziałowe to wielkości pomocnicze, wyrażające rzeczywistą lub umowną zależność między kosztami przewidzianymi do rozliczenia a kosztami przypisywanymi do określonego produktu. W praktyce mogą być stosowane:

1. klucze podziałowe stałe (suma jednostek odniesionych na określony produkt nie ulega zmianie przez dłuższy okres czasu),

2. klucze zmienne (w każdym okresie suma jednostek odniesionych do określonego ulega zmianie).

Doboru kluczy podziałowych do rozliczenia kosztów pośrednich dobiera indywidualnie każda jednostka w nawiązaniu do specyfiki swej działalności. Informacje o stosowanych kluczach podziałowych podaje się w Zakładowym Planie Kont.

- Można wyróżnić następujące rodzaje kalkulacji kosztow:

1. Kalkulacja wstępna,

2. Kalkulacja wynikowa.

lub

1. Kalkulacja podziałowa prosta,

2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,

3. Kalkulacja doliczeniowa,

4. Kalkulacja z wykorzystaniem metody ABC.

Drugi dzień spotkania rozpoczął Grzegorz Szczygielski prezentacja dotycząca Schematu kalkulacji kosztów na podstawie studium przypadku zmiany współczynnika w narzucie kosztów wydziałowych dla Lubella S.A. Następnie odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty z zadaniem opracowanym przez Agnieszka Kobus-Kopeć. Celem grupy było skalkulowanie kosztu uzysku oraz cen wewnętrznych dla produktów produkowanych w jednym przedsiębiorstwie, ale w ramach dwóch oddzielnych zakładów. Dzięki warsztatowi wszyscy mogli w praktyce poznać i przećwiczyć zagadnienia będące przedmiotem wcześniejszych prezentacji.

W trakcie warsztatów jak i prezentacji uczestnicy prowadzili wiele ciekawych dyskusji i polemik. Doszło do wymiany wielu ciekawych poglądów. Na zakończenie uczestnicy podsumowali spotkanie wyrażając bardzo pozytywne opinie na temat poziomu prezentacji jak i warsztatów praktycznych a grupa odpowiedzialna za przygotowanie tematu (Agnieszka Kobus-Kopeć (Starszy Specjalista w dziale Controllingu Operacyjnego Zakładów Azotowych „Puławy" S.A.), Grzegorz Szczygielski (Specjalista ds. kontrolingu Lubella S.A.) oraz Sławomir Puchacz (Specjalista ds. Controllingu w PPMB Niemce S.A.)) otrzymała gromkie brawa!!!

Tradycyjnie ostatnim punktem spotkania był wybór tematu oraz terminu kolejnego spotkania. Kolejne spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin odbędzie się 23-24 kwietnia 2009, tym razem w Lublinie. Tematem wiodącym będzie „Rozliczanie rentowności klienta".

Już dziś Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!